van Oijen mediation Conflictoplossing bij zakelijke kwesties, bij nalatenschappen en bij verstoorde verhoudingen tussen personen of groepen; binnen en tussen bedrijven, overheden, organisaties en samenwerkingsverbanden in het bijzonder in het onderwijs, de gezondheidszorg, het culturele en het sociaal-maatschappelijke veld en kerkelijke instellingen en ook binnen familieverbanden.

snelle oplossing

Jos van Oijen
Mr. Jos van Oijen Mr. Jos van Oijen, MfN-registermediator.

wat en wanneer


U heeft een conflict met iemand of er is sprake van een verstoorde verhouding binnen uw organisatie of uw familie en u wil dit graag opgelost hebben. U kunt er dan voor kiezen om via een juridische procedure het geschil te beslechten. Maar conflictbeslechting via rechtspraak biedt niet altijd de oplossing die u eigenlijk graag zou willen. Want juridisch gelijk hebben en krijgen is niet altijd wat u zou willen bereiken. Vooral als u in de toekomst met elkaar te maken blijft houden, of met elkaar wilt of moet blijven samenwerken.

Het kan dan meer bevrediging geven door samen op eigen kracht en op een constructieve wijze naar een oplossing van het conflict te zoeken. In dat geval kunt u kijken welke belangen ieder van u heeft en wat eventueel gezamenlijke belangen kunnen zijn. U kiest er dan voor om op een gedegen en creatieve wijze met elkaar te onderhandelen. Zo zoekt u naar een oplossing waarbij rekening gehouden wordt met elkaars belangen en waarbij een goede basis gelegd wordt voor de toekomst van alle betrokkenen.

Wanneer u allen daarvoor openstaat, kan ik u in dit mediationtraject begeleiden door met u naar een oplossing te werken. Als mediator help ik u om echt naar elkaar te luisteren en op een goede en zinvolle wijze met elkaar te communiceren. Samen met u zoek ik naar de belangen waar het u werkelijk om gaat. Ik bewaak daarbij ook de procedure waarin vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, zelfbeschikking, gelijkheid en transparantie basisvoorwaarden zijn.

Na de intake, waarin we afspraken maken over de procedure, de voorwaarden en de spelregels, bespreken we de kwestie, de verstoorde verhouding en gaan we op zoek naar de onderliggende belangen. Vervolgens kijken we of u, rekening houdend met elkaars belangen, tot een oplossing kunt komen. U bekijkt dan opties en mogelijkheden, waarover u dan afspraken met elkaar maakt.

over mij


Ik ben Jos van Oijen. In mijn ruim twintig jarige ervaring als rechter heb ik gezien dat conflicten vaak zijn ontstaan of zijn geëscaleerd door onduidelijkheid en slechte communicatie. Een arbiter kan dan wel een knoop door hakken, maar het kan met het oog op de toekomst zinvol zijn als u en uw wederpartij er samen op eigen kracht uitkomen. In veel zaken die ik behandel komen partijen alsnog tot gehele of gedeeltelijke overeenstemming.

Bij uw poging om de kwestie uit te praten kan ik u begeleiden door u écht naar elkaar te laten luisteren en echt met elkaar te laten praten. Door mijn opleiding en ervaring beschik ik over de kennis en vaardigheden die hierbij nodig zijn. U kunt er op vertrouwen dat u bij mij in uw poging om tot een oplossing van het conflict te komen in goede handen bent en dat ik zorgvuldig en integer te werk ga.

Mr. Jos van Oijen, MfN-registermediator

Voor veel problemen en kwesties kunt u in beginsel bij mij terecht; vooral bij conflicten over de uitvoering van overeenkomsten en afspraken, maar ook bij verstoorde (familie)relaties en (werk)verhoudingen. Het kan een verstoorde verhouding betreffen tussen personen in privésituaties of binnen organisaties, maar ook conflicten tussen (afdelingen van) overheden, non-profit organisaties of ondernemingen. Ik behandel echtscheidingszaken en aanverwante kwesties alleen als u niet in het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant woont; dit teneinde iedere mogelijke verstrengeling met mijn rechterlijke werkzaamheden te voorkomen.

Naast mijn werkervaring in de rechtspraak en het hoger onderwijs, heb ik ook brede ervaring opgedaan in bestuurlijke en toezichthoudende functies op cultureel, sociaal-maatschappelijk, onderwijs- en politiek/bestuurlijk terrein.

Kenmerken van mij zijn: open, rustig, vertrouwenwekkend, relativerend en met gevoel voor humor waar dat past. Ik ben opgenomen in het register van MfN-mediators (Mediatorsfederatie Nederland; voorheen NMI-register).

kostenindicatie

Ik hanteer een vast uurtarief voor alle door mij te verrichten werkzaamheden. Deze betreffen naast de mediationgesprekken ook voorbereidingswerkzaamheden, verslaglegging en het opstellen van overeenkomsten. Ik hanteer geen opslag voor bureaukosten; deze worden geacht begrepen te zijn in het overeengekomen uurtarief.

Bij mijn declaratie zal ik mijn werkzaamheden verantwoorden door middel van een specificatie van verrichte werkzaamheden per datum en tijd.

Het tarief is exclusief btw en zaakgerelateerde kosten; bijvoorbeeld reiskosten en kosten van een externe locatie. Deze onkosten worden naast het uurtarief doorberekend.

Op verzoek zal ik u graag een indicatie geven van de kosten. In beginsel worden de kosten gelijkelijk gedeeld tussen de partijen. U kunt daar uiteraard samen andere afspraken over maken.

Een gemiddeld mediationtraject omvat tussen de 2 tot 5 gesprekken van elk 2 a 3 uur. De intake is gratis.

Neem contact op